13:38
Street Guardian - Camera hành trình ô tô số 1 của Úc - Nhà phân phối chính thức và độc quyền

Phần mềm


Product Manuals:

  • SG9665GC Quick start guide – International »  
  • SGZC12SG USA user manual – V1 »  
  • SGZC12SS AU quick start guide – V1 »  
  • SG9665GC hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt  
  • SG9665XS user manual – English »  

Software Manuals:

  • Registrator Viewer – Windows versions – Profile settings for SG9665xx series cameras »  
  • Registrator Viewer – Windows versions – How to export a file segment »  
 • SG9665xx series – Firmware update process »  

Software:

  • Registrator Viewer Playback Software suit Win7 and above  »  
  • MAC GPS Playback Software suit OSX 10.8 and above »  
  • FAT32 formatter for large memory cards »  
 • Memory card test software »  

Product Demonstration Videos:

  • SG-DCVM function demonstration »  
  • Aptina USA AR0330 image sensor demonstration »  
  • SG9665GC night video sample »  
  • SG9665GC extended running comparison »  
  • SGGCCPL performance demonstration »  
  • The science of image sensors »  
 • Understanding data storage »  

Product Components Data Sheets:

  • Ambarella A7LA series chipset family »  
  • Aptina USA AR0330 image sensor »  
  • HiSilicon Hi3516C chipset »  
  • Novatek 96650 chipset »  
  • Novatek 96655 chipset »  
  • OmniVision OV2710 image sensor »  
  • Panasonic MN3422x series image sensor »  
  • Sony IMX122 image sensor »  
  • Sony IMX291 image sensor »  
  • Sony IMX322 image sensor »  
 • Zoran Coach 12 chipset »  

Firmware update:

  • SG9665GM – Firmware update latest »  
  • SG9665GC – V1 – Firmware update latest »  
  • SG9665GC – V2 – Firmware update latest »  
 • SG9665GC – V3 – Firmware update latest »